DLS – Administratorski deo platforme za učenje na daljinu

DLS – Administratorski deo platforme za učenje na daljinu

Funkcionalnosti administratorskog dela platforme za učenje na daljinu su:

 • Pristup – Pristup administratorskom delu platforme se ostvaruje preko logovanja, baš kao i pristup za polaznički deo. U ovaj deo platforme se loguju administratori sistema i profesori koji prate rad polaznika. Različiti nivoi pristupa daju različite privilegije u radu onome ko je ulogovan.
 • Dodela prava pristupa – Prava pristupa se dodeljuju po nivoima pristupa ili eksplicitno po korisniku. Za svaki nivo pristupa se definiše šta može od opcija da vidi u platformi. Dodelom nivoa pristupa nekom korisniku, automatski se dodeljuje šta može da radi. Dodatno, za svakog korisnika ponaosob se može dozvoliti ili zabraniti pristup opcijama, bez obzira koji mu je nivo pristupa dodeljen.
 • Kurs, modul, nastavna jedinica i elementi nastavne jedinice – Kurs je osnovna celina u procesu učenja na daljinu. Sastoji se od modula, a oni od nastavnih jedinica. Za nastavne jedinice se vezuju elementi.Kurs nosi određen broj poena koji se računa po broju nastavnih jedinica u kursu. Na nivou sistema se definiše broj poena za nastavnu jedinicu, taj broj poena se množi brojem jedinica u kursu i tako se dobija broj poena za ceo kurs. Ukupan broj poena za kurs ne može da pređe gornji limit koji se takođe definiše na nivou sistema. Različite težine kurseva se dobijaju ponderisanjem kurseva po nivou kursa.

  Kurs može biti sastavljen i samo od testova. Takav kurs nema materijale za učenje, već samo testove za evaluaciju. U stvari, to je paket testova.

  Modul najčešće obuhvata jednu nastavnu oblast. Za njega se može vezati test po modulu, assignment ili task, elementi koji učestvuju u evaluaciji znanja polaznika. Za evaluacione elemente se može uraditi odnos ocenjivanja, što predstavlja procentualnu raspodelu koliko je koji element zastupljen u ukupnom broju poena za modul.

  Kada u bazi postoje uneti kursevi, moduli, jedinice i elementi, mogu se praviti novi kombinacijom postojećih. Dakle, može se kreirati nov kurs od modula koji postoje u bazi, modul od jedinica, itd.

  Element nastavne jedinice može biti dat u fajlu (gotovo svaka vrsta fajla dolazi u obzir), može biti preko apsolutnog linka povezan sa bilo kojom putanjom na Internetu, element može biti test napredovanja ili diktat.

 • Test – Testovi u sistemu mogu da budu upotrebljeni dvojako: kao element za vežbu i kao element za proveru znanja. Kada se koriste za vežbu, vezuju se za nastavnu jedinicu i mogu se pokretati neograničen broj puta.Takođe, i paket testova se koristi kao element za vežbu, s tim da se svaki test može pokrenuti ograničen broj puta i rezultat se ne ocenjuje. Kao element za proveru znanja, vezuju se za modul i mogu se pokrenuti samo jednom. Ukoliko u toku rada dođe do prekida internet konekcije, moguć je nastavak testa u roku od sat vremena. Nakon toga – nije moguće ponovo pristupiti testu koji je vezan za modul.

  Rezultati testova se obrađuju automatski i broj bodova se obračunava u skladu sa udelom testa u odnosu na ocenjivanje za ceo modul. I taj obračun se radi automatski.

 • Assignment – assignment (zadatak) se vezuje za modul i koristi se kao element za proveru znanja polaznika. Jedini način da se iskoristi kao element za vežbu jeste da se u odnosu ocenjivanja za kurs dodeli 0% poena za zadatak koji se vezuje za neki od modula.Assignment se ne ocenjuje automatski, njega mora da pregleda profesor koji prati rad polaznika. Ukoliko nije zadovoljavajućeg kvaliteta, može ga vratiti polazniku na doradu. Kada rad bude urađen u skladu za zahtevima, profesor ga prihvata. Ne postoji gradacija u vrednovanju assignment – a: ili je prihvaćen od strane profesora ili nije.

  Assignment može biti proglašen javnim i dostupan svim polaznicima.

 • Task – Task se, kao i assignment, vezuje za modul. Njegova funkcionalnost je veoma bliska onoj za assignment. Razlika je u sledećem: kada profesor prihvati rešenje task – a koje je poslao polaznik, to rešenje postaje javno, vidljivo svima koji su dobili isti taj task da reše i čiji je rad ranije prihvaćen. Polazniku koji je poslao rešenje task – a, nakon prihvatanja, postaju dostupna prihvaćena rešenja drugih polaznika.
 • Korisnici sistema – Podaci za svakog od korisnika sistema (bilo da se loguje u administratorski ili u polaznički deo platforme) moraju da se unesu u platformu, uz određeni nivo pristupa. Osim osnovnih podataka (ime, prezime, korisničko ime, lozinka, broj telefona, e-mail adresa, nivo pristupa i sl.) za profesore se unosi radna biografija koji je na raspolaganju polaznicima kojima je taj profesor voditelj kursa.
 • Dodela kurseva korisniku – Korisniku se kurs dodeljuje na određeno vreme. U periodu kada je kurs aktivan, polaznik može da uči i radi testove, assignmente i taskove. Trajanje kurseva se može produžavati ili ukidati, pojedinačnom korisniku ili grupi.
 • Dodela testova, assignment-a i task-ova korisniku – Testovi napredovanja se dodeljuju prilikom dodele kursa, automatski. Testovi po modulu, assignment-i i task-ovi su elementi za proveru znanja. Oni se mogu dodeljivati prilikom dodele kursa ili naknadno, po potrebi. Ako se dodeljuju prilikom dodele kursa, može da se bira koliko će se dodeliti testova, assignment-a ili task-ova od svih koji su vezani za module u tom kursu. Svaka naknadna dodela se može raditi pojedinačno ili grupno, kao i ukidanje.
 • Praćenje napredovanja polaznika – Centralna stranica za profesora u administratorskom delu platforme je ona na kojoj na jednom mestu profesor ima uvid u sve što je polaznik radio: koliko mu traje kurs, koliko je puta otvaran koji modul, kada je rađen test po modulu, kada je assignment ili task poslat na pregledanje. Odatle se radi i prihvatanje zadataka ili vraćanje na doradu, profesor može da piše interne komentare za polaznika koji mu pomažu u praćenju. Dodela kredita ili ocene takođe može da se završi sa ove stranice. Čitav pregled se može dobiti pojedinačno po polazniku, po grupi polaznika ili po grupi kurseva.Pored ove centralne stranice, praćenje polaznika obuhvata i segmentirano praćenje, po nekom elementu: po dodeljenim kursevima, testovima po modulu, assignment-ima, task-ovima i sl. Svaki od segmenata obuhvata pojedinačno ili grupno praćenje polaznika.
 • Poruke – Sistem podržava dve vrste poruka: sistemske i lične. Sistemske poruke se generišu automatski, kad god se desi neka akcija koja je od značaja za korisnika: dodela kursa, dodela testa, assignmet – a, taska, zakazivanje chat-a i sl. Lične poruke su poruke koje razmenjuju polaznik i profesor. To su pitanja i odgovori ili neka druga vrsta komunikacije koja se odvija preko platforme u vidu poruka.
 • Chat – Online konsultacije se odvijaju preko chat-a. Zakazuju se u određeno vreme i pozivaju se korisnici koji treba da prisustvuju chat-u. Konsultacije počinju u zakazano vreme kada se uloguje profesor, a završavaju kada on klikne na dugme za završetak razgovora. Chat može da se veže za kurs ili može da bude opšti.
 • Live help – Polaznicima stoji na raspolaganju pomoć gde mogu da postave pitanje i odmah dobiju odgovor. Ovde se najčešće radi o pitanjima koja nisu vezana sa materiju koja se izučava, već su neke druge prirode.
 • Vesti – Deo sistema obaveštavanja su vesti. Vesti se kreiraju za različite kategorije korisnika i tako se i plasiraju kroz platformu. Prilikom kreiranja vesti određuje se kojim korisnicima je ona namenjena.
 • Elektronska pošta – Slanje mail-ova se koristi samo kao podsetnik da korisnik treba da se uloguje u platformu. Tako se šalje mail profesoru kada polaznik pošalje assignment ili task, na primer, ili kada je on dodeljen kao voditelj kursa za nekog polaznika.
 • Pojmovi – U sadržaju nastavne jedinice mogu da se istaknu pojmovi koje je važno objasniti polazniku. Pojam se vezuje za kurs, a uz objašnjenje može da se veže i audio fajl.

Povratak na opšte karakteristike DLS-a