DLS – Polaznički deo platforme za učenje na daljinu

 DLS – Polaznički deo platforme za učenje na daljinu

Funkcionalnosti polazničkog dela platforme za učenja na daljinu su:

 • Pristup – Pristup polazničkom delu DL platforme se ostvaruje preko logovanja. Svaki polaznik ima jedinstveno korisničko ime i lozinku koje koristi za pristup. Nakon logovanja vidi samo podatke koji se odnose na njega i nema uvid u podatke koji se tiču ostalih polaznika.
 • Dashboard – Panel na ulaznoj strani nakon logovanja daje na jednom mestu sve informacije koje su pomoć u učenju i samoorganizovanju. Odatle može da se vidi pregled poruka i vesti, kalendar preporučenih datuma za sve obaveze koje polaznik ima u toku obuke, chat sa profesorima, live help za podršku u radu, spisak svih ostalih polaznika koji su u tom trenutku online.
 • Pregled dodeljenih kurseva – Na ulaznoj strani, nakon logovanja, polaznik ima pregled svih kurseva koji su mu dodeljeni. Kursevi su razvrstani po grupama, radi lakšeg pregleda. Naziv svakog kursa je link za ulazak u sadržaj kursa, a pozicioniranjem miša na naziv kursa dobija se opis kursa, njegovo trajanje i broj otvaranja koje je polaznik ostvario.Za svaki kurs postoji podatak u kom procentu je savladao gradivo i koliko kredita je osvojio, u procentima. Takođe, omogućen je uvid i u to koje je module i nastavne jedinice poslednje otvarao, kog datuma i koliko puta do sada. Naziv svakog modula ili nastavne jedinice je link za ulazak u sadržaj.
 • Pregled pojedinačnog dodeljenog kursa i njegovih modula – Kada se uđe u dodeljeni kurs, vidi se slika profesora koji je dodeljan polazniku kao voditelj kursa, sa mogućnošću pregleda njegove radne biografije ili slanja pitanja.Dostupan je opis i cilj kursa, spisak svih nastavnih modula i spisak nastavnih jedinica raspoređenih po modulima. Za svaki modul stoji koliko kredita nosi i koliko ga je puta do tada polaznik otvarao. Ukoliko postoji test ili assignment za modul, može mu se pristupiti sa ovog mesta.Test po modulu se može pokrenuti samo jednom, jer je on element koji se ocenjuje. Assignement-u se može pristupati više puta, ali se samo jedan fajl može vezati za assignment pre nego što se pošalje na ocenjivanje.

  Preporučena literatura i potreban softver takođe su navedeni na ovom mestu.

 • Pregled nastavne jedinice – Na pregledu nastavne jedinice, pored navigacionih elemenata (Povratak na kurseve, Povratak na module, Prethodna jedinica, Sledeća jedinica), dostupni su multimedijalni sadržaji, sadržaj nastavne jedinice (u PDF-u), test za vežbu. Srž nastavne jedinice čini njen sadržaj koji polaznik može da čita na sajtu, ilustrovan slikama, grafikonima i sl.Uz sam proces učenja kroz iščitavanje sadržaja nastavne jedinice, dostupni su i ostali servisi, kao što je postavljanje pitanja voditelju kursa, pregled često postavljanih pitanja (FAQ), pregled pojmova koji su posebno izabrani i objašnjeni od strane profesora, mogućnost predlaganja novog pojma, kalkulator, prozor za pisanje beleški, opcija za prijavu greške u sadržaju lekcije.Motivacioni podsticaj može da pruži uvid u uspeh ostalih polaznika koji su pohađali isti kurs, kao i spisak polaznika koji su u posmatranom trenutku aktivni u DL platformi.
 • Servisi za korisnika – Pored pregleda dodeljenih kurseva, servisi za korisnika obuhvataju spisak kurseva koje je odslušao, koliko je gradiva savladao i koji je procenat uspeha ostvario. Na ličnom kartonu se vide lični podaci korisnika, s tim da neke od njih može da menja. Takođe, vidi se ostvaren procentualan uspeh po nastavnim modulima, pojedinačno. Postoji mogućnost izmene lozinke, pristup chat-u, arhivi vesti, beleškama.
 • Podrška učenju – Rečnik pojmova, FAQ, pregled zadataka, rađenih testova, ocena, kredita i ažuriranih fajlova – sastavni su delovi podrške učenju. Polaznik ima mogućnost za ukazivanje na propust u lekciji ili na davanje sugestije.

 • Uputstva za učenje – Uputstva mogu biti u pisanom ili nekom drugom obliku (multimedijalnom, na primer), shodno nameni.
 • Kontakt informacije – Sugestije polaznika, razne informacije sa njihove strane ili pitanja upućena tehničkoj podršci dostupni su kroz funkcionalnost kontakt informacija.

Povratak na opšte karakteristike DLS-a