High School Information System – HSIS

UISHigh School Information System – HSIS

Koja je namenjena HSIS-a?

HSIS je srednjoškolski informacioni sistem, koji unapređuje funkionisanje srednjih škola i gimnazija. Napredni sistem organizacije podataka istovremeno poboljšava i nastavni i administrativni proces u školi.

Koje su karakteristike (opcije) HSIS-a?

 • Šifarnik – Gradovi, opštine, državljanstvo i sl. Modul omogućava unos osnovnih podataka, koji će kasnije biti korišćeni, u sistem.
 • Upis i prijemni ispiti – Modul omogućava detaljno organizovanje prijemnog ispita, vođenje evidencije o predmetima koji se polažu i prijemnim rokovima.
  • Šifarnik:
   • predmeti,
   • zanimanja roditelja,
   • osnovne škole,
   • prijemni rokovi.
  • Raspoređivanje kandidata po salama.
 • Predmeti – Pregled predmeta, predmeti po smeru, kursevi – Kurs je predmet po određenom planu i programu. Modul omogućava vođenje evidencije o predmetima i kursevima koji se organizuju u ustanovi.
 • Školovanje i đaci – U okviru ovog modula unose se i obrađuju sve informacije vezane za evidenciju đaka i njihov status tokom školovanja.
  • Šifarnik – Generacije, školske godine, smerovi, polugodišta, statuti, varijante školovanja, stepeni školovanja, tipovi đaka, vrste đaka.
  • Lični karton đaka:
   • lični podaci sa slikom đaka, raspoređivanje u grupe za nastavu i grupe za vežbe,
   • standardizovan unos broja telefona (za mogućnost importa u Outlook i slanja SMS poruka),
   • standardizovan unos više e-mail adresa.
  • Matični list đaka.
  • Uverenje o dobijenim ocenama.
  • Izdavanje potvrda o statusu đaka.
  • Izdavanje specifičnih potvrda na zahtev đaka.
  • Završni radovi đaka.
  • Evidencija izdavanja diploma.
  • Izveštaji:
   • izostanci đaka do datuma,
   • spisak đaka po kursevima,
   • pregled đaka prema: upisanoj školskoj godini i/ili polugodištu, upisanim nastavnim programima, modulima, izbornim predmetima…
   • o odbranjenim završnim radovima (prema školskim godinama, upisanom nastavnom programu, nastavnim predmetima, mentorima, dužini trajanja školovanja…),
   • izveštaji koji se podnose radi konkurisanja za smeštaj u đačke domove ili za dobijanje đačkih kredita/stipendija.
 • Nastava – Modul omogućava vođenje evidencije o svim elementima nastavnog procesa:
  • Nastavni planovi, arhiva nastavnih planova,
  • Grupe za nastavu/vežbe,
  • Dnevnik:
   • unos održane nastave,
   • unos broja održanih časova, naziv i opis svakog časa,
   • pridruživanje materijala sa nastave (integracija sa Đačkim servisom na sajta, ukoliko postoji, a preko kojeg đaci imaju mogućnost preuzimanja materijala),
  • Broj održanih časova profesora,
  • Završni rad (definisanje tema, dodeljivanje đaku),
  • Izveštaji:
   • posećenost đaka po kursu,
   • posećenost po kursevima.
 • Ocene – Modul obuhvata vođenje evidencije o ocenama koje đaci dobijajui, a potom omogućava pregled i štampanje zapisnika.
  • Tromesečja:
   • definisanje tromesečja.
  • Delovi ocena (pismeni zadaci, odgovaranja, seminarski radovi…).
  • Ocenjivanje (predlog zaključne ocene od strane sistema na osnovu polaganja kurseva po delovima (pismeni zadaci, odgovaranja, seminarski radovi ili unos zaključene ocene od strane profesora).
  • Izveštaji:
   • ocene đaka,
   • neupisane ocene,
   • nepoloženi kursevi,
   • prolaznost na kursevima po generacijama,
   • prolaznost na kursevima po varijantama studija,
   • prolaznost po nastavnim predmetima.
 • Komercijala – Modul omogućava vođenje evidencije o svim izvršenim i planiranim transakcijama i unos parametara u sistem, neophodnih za evidenciju transakcija:
  • Cenovnik,
  • Devizni kurs,
  • Fakturisanje,
  • Plaćanje i popusti,
  • Evidencija uplata,
  • Kreiranje potvrda o uplati,
  • Praćenje dnevnog pazara sa mogućnošću eksporta u Excel fajl.
 • Finansije – Modul omogućava pregled finansijskih izveštaja vezanih za poslovanje ustanove:
  • Cash Flow,
  • Dospele obaveze klijenata,
  • Dugovanja klijenata za period – izveštaj o izmirenim finansijskim obavezama.
 • Kadrovi – Modul omogućava evidentiranje svih neophodnih podataka o zaposlenima u ustanovi.
  • Šifarnik (nadležnosti, veštine, radna mesta, organizaciona šema …),
  • Zaposleni (prava pristupa, lični karton zaposlenog, evidencija dolazaka na posao, radna vremena).
 • Biblioteka:
  • Bibliotečka građa, po žanrovima, UDK grupe,
  • Izdavanje knjiga, zaduživanje članova, rokovi za vraćanje.
 • Dodela nivoa pristupa sistemu, horizontalno i vertikalno – Mogućnost dodeljivanja različitih nivoa pristupa za korisnike koji se loguju u UIS, mogućnost dodeljivanja pristupa stavkama u meniju, eksplicitno za svakog korisnika. Kombinacijom ove dve funkcionalnosti za nivoe pristupa sistemu, ostvaruje se kompletna kontrola u administriranju sadržaja i uvid u podatke.
 • Svi tabelerni prikazi se mogu eksportovati u Excel.
 • Svi tabelarni prikazi imaju mogućnost brze pretrage učitanih podataka po raznim kriterijumima.
 • Postoji mogućnost naknadne integracije sa drugim informacionim sistemima.
 • Postoji mogućnost izrade dodatnih funkionalnosti po zahtevu klijenta.

Neophodni tehnički uslovi za funkcionisanje sistema

Srednjoškolski informacioni sistem je razvijan u .NET tehnologiji (C#,.NET components). Za instalaciju i funkcionalnost HSIS-a dovoljno je posedovanje računara prosečne snage i elementarno poznavanje rada na računaru. HSIS funkcioniše na operativnim sistemima: Windows XP SP 3, Vista, Windows 7, Windows Server 2008, Windows Server 2003.

Zašto kupiti?

 • HSIS omogućava integrisanje svih značajnijih aktivnosti vezanih za đake, nastavu i ostale poslovne procese u edukativnim ustanovama.
 • Jedna od ključnih prednosti HSIS-a, pored integracije svih podataka u jednu bazu, je u značajnom skraćenju trajanja radnih procesa u đačkim službama. Đačke službe korišćenjem HSIS-a imaju dostupnost svim potrebnim informacijama na jednom mestu, na bilo koji zahtev imaju povratnu informaciju odmah, kreiranje izveštaja je potpuno olakšano i trenutno, izmena podataka o đacima je jedan nekomplikovan proces, nema više zamorne pretrage po pisanoj dokumentaciji itd.
 • Sistem je, uz podršku đačkog servisa na Internetu, projektovan i realizovan tako da omogući visok komfor đacima i roditeljima tokom školovanja na polju razmene informacija i znanja sa ostalim kolegama i nastavnim osobljem, kao i na polju raznih aktivnosti kao što su: pregled ocena, pregled izostanaka, upravljanje obavezama u toku polugodišta (pismeni zadaci i odgovaranja, seminarski radovi), objavljivanje dobijenih ocena, upravljanje finansijama đaka, kao i (ne)urađeni zadaci i slično. Na ovaj način se štedi dragoceno vreme svih učesnika procesa, đaka, roditelja i zaposlenih u obrazovnoj ustanovi. Implementacijom HSIS-a, đaci više ne gube vreme čekajući po redovima pred đačkom službom, u kupovini različitih formulara i njihovom popunjavanju. Zaposleni u edukativnim ustanovama imaju sve potrebne podatke i informacije u okviru jednog informacionog sistema. Unos i pretraga je trenutna, eliminiše se zamoran proces popunjavanja raznih vrsta formulara, prijava, potvrda i sl.
 • Nastavnici su u mogućnosti da elektronski unose nastavni plan, dnevnik nastave, pripremaju, dodeljuju i ocenjuju pismene zadatke, usmeno odgovaranje, seminarske radove.
 • HSIS omogućava analizu i poređenje svih elemenata koji su uneti u sistem, kao i njihovo praćenje u realnom vremenu.

Kako da kupite?

Kontaktirajte nas!

e-mail: office@link-soft.com

tel: +381 (11) 4011 200

tel: +381 (11) 4011 240

Kontaktirajte nas radi dogovora i više informacija.